Κυριακή, 6 Μαρτίου 2016

ΕΝΑΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ

ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΗΣ 4ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΗΤΑΝ Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ


O Ιωάννης Μεταξάς διαπίστωσε από νωρίς τις καταστάσεις που δημιούργησε ο κοινοβουλευτισμός. Με την παλαιάν συνταγήν των δικαιωμάτων και των ελευθεριών κατεστρέφετο η χώρα.

Εις το «Ημερολόγιον» του καταχωρίζει χαρακτηριστικάς εγγραφάς, όπως «έκπτωσις κοινοβουλευτισμού». «Δεν πηγαίνω στην Βουλήμ , παρα μόνο αργά για ψηφοφορίαν. Τους εβαρύνθην. Άνθρωποι λόγων». Δεν αρκείται φυσικά εις εκμυστηρεύσεις, ψάει το δημοκρατικόν είδωλον με καυστικάς δηλώσεις, όπου διακηρύσσει ότι «το κοινοβούλιον απώλεσε το κύρος του». Την 12ην Ιανουαρίου 1934 ο Τσαλδάρης τον επισκέπτεται κατ΄οίκον με σχέδια για κοινοβουλευτικά μαγειρέματα. Ο Μεταξάς τον διακόπτει « του είπα καθαρά ότι θεωρώ τον κοινοβουλευτισμό εκπεσόντα και ότι θα οργανωθώ εις έξοδον εξ’ αυτού»


Την 28ην Μαρτίου συγκαλείται σύσκεψις αρχηγών κομμάτων. Κα εκεί ο Μεταξάς : «Δηλώ πεποίθησίν μου ότι κοινοβουλευτισμός δεν κρατεί» Την 17ην Απριλίου σε νέαν σύσκεψιν σχετικώς προς την εσωτερικήν κατάστασιν της χώρας, επαναλαμβάνει με τρόπον που δεν επιδέχεται παρερμηνείας, ότι «είμαι αντικοινοβουλευτικός , θα εργαστώ προς ανατροπήν του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος»


Την 20ην Απριλίου 1934 προβαίνει σε δηλώσεις που δημοσιεύει η «Καθημερινή» και που δι’ αυτών επισημαίνει ότι «η πολιτική κατάστασις της Ελλάδος νοσεί βαρέως ώστε δεν θεραπεύεται πλέον δια κοινοβουλευτικών μεθόδων και συνεπώς η μόνη λύσις ήτις επιβάλλεται εκ των πραγμάτων είναι η έξοδος εκ των κοινοβουλευτικών περιορισμών» Επιδιώκει την κατάργησιν της δημοκρατίας διότι πιστεύει ακραδάντως πως η θανατηφόρος πληγή του εθνικού Διχασμού «είναι αθεράπευτος δια κοινοβουλευτικών μεθόδων (Καθημερινή 21.10.1934) 

Την 28ην Απριλίου συσκέπτεται και πάλιν με τον Τσαλδάρη και  άλλους. Του προτείνει «να εξέλθουν της κοινοβουλευτικής νομιμότητας». Θα του κάνει την ίδια πρόταση και την 7ην Σεπτεμβρίου : « του λέγω ότι την μόνη λύσιν βλέπω την δικτατορικήν. Δεν θέλει. Διστάζει για την κατόπιν εξέλιξιν»


Την 8ην Οκτωβρίου συναντάται με τον Πρόεδρον Δημοκρατίας Ζαϊμην : «δηλώ εις αυτόν … ότι αντιτίθεμαι εις τας εκλογάς διότι θεωρώ τας κοινοβουλευτικάς μεθόδους ως  αλυσιτελείς. Ότι το κοινοβουλευτικόν πολίτευμα εφθάρη ανεπανορθώτως  και δέον να καταργηθεί» 


Από το βιβλίο του Κ.Πλεύρη "ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ - Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ" (σελ. 156-158)